Kraftmarknaden

I Norden har me ein felles kraftmarknad. Prisen i denne marknaden vert avgjordt av tilbod og etterspørsel. Er det mykje kraft tilgjengeleg, vert prisen låg. Tilsvarande vil høg etterspørsel føra til at prisen stig.

Mange faktorar er med på påverka kraftprisane i Norden. Ettersom store delar av den nordiske kraftmarknaden vert forsynt av vannkraft, vil nedbørsmengd påverka prisane ganske mykje. Mange kraftverk i Norden har ikkje eller har begrensa med kapasitet i vannmagasina sine og må produsera kraft når det er store nedbørsmengder, dette gjev ofte låge prisar.

Noreg er knytta opp mot den europeiske kraftmarknaden, og prisane på olje, kol, kjernekraft og gass er med på å påvirka etterspørselen etter vannkraft. Me ser og at generelle sammfunnsøkonomiske svingingar som opp- og nedgangstider verkar inn på kraftforbruket. Dersom du ynskjer meir informasjon om kraftmarknaden, sjå statnett sine heimesider.


Meir informasjon om kraftprisar finn du her Nord Pool. Her finn du dagens spotprisar. Trykk på NOK så får du prisen i norske kroner. Flyttar du komma ein plass mot venstre får du prisen i øre/kWh.


Kraftsituasjonen: Hva påvirker strømprisen?

Det er mange faktorer som til enhver tid påvirker kraftprisen. Dette er faktorer som igjen påvirker forbruksnivå, produksjonstilgang og transportkapasitet. Hvilke faktorer som påvirker mest varierer.

Noen av de viktigste faktorene er:

·         Temperatur
·         Tilgang på vann og snø
·         Kjernekraftproduksjon (i Sverige)
·         Midlertidige produksjonsavbrudd
·         Råvarepriser på fossil energi (som også er en del av den nordiske energimiksen)
·         CO2-kvotepriser (kvoter pålegges fossil energi)
·         Midlertidige brudd i nettet


Bruk vår kundeweb, få oversikt over ditt kundeforhold, klikk her

Kvinnherad Energi er ein konkurransedyktig kraftleverandør som leverer følgande straumprodukt:
- Marknadspris Spotpris med påslag på 5 øre/kWh, i tillegg kjem elsertifikatkostnad*!
- EnergiForvaltning+, straumproduktet for næringslivet


Vårt service motto er: Ingen kontakt kan erstatta den personlege kontakten!
Vår visjon er: Eit kraftsenter for kunden og samfunnet!

Sjå biletet for inndeling prisområder Noreg.

 * elsertifikatkostand = dekking av myndighetene sin krav om meir fornybar kraft, dette skal dekkast av kraftforbrukarane. Elsertifikat blir utsted til produsentar av fornybar kraft. Les meir her: www.statnett.no/elsertifikater