Lokalkrafta AS stifta - Me har tru på det lokale

Kvhkraft lokalkrafta.jpg

Lokalkrafta AS ble den 27 juni stifta med forretningsadresse Kvinnherad Energi, Dimmelsvik. Lokalkrafta AS er eit selskap eigd av Kvinnherad Energi, Hardanger Energi og Odda Energi. Selskapets verksemd skal vera marknadsføring og utvikling av merkevara Lokalkrafta. Selskapet skal selja tenester knytta til sal og marknadsføring av kraft og tilhøyrande produkt som profilerast under merkevara Lokalkrafta. Selskapet skal  tilby fellestenester til kraftsalsverksemder. Selskapet kan og tilby marknadsføringstenester til andre bransjer td. reiseliv, bank og industri. 

Kva er Lokalkrafta?

  • Allianse for å ta vare på lokal kompetanse, arbeidsplassar og lokalsamfunna.

  • Ein nasjonal marknadsføringskanal for kraftleverandørar med lokal forankring.

  • Unik marknadsføring gjort av dei som kjennar bransjen. Dette vert gjort ved bruk av lokale bileter og dialekt.

  • Marknadsføraren som nyttar sosiale medier som facebook, snap og instagram, samt google.

Dagleg leiar for Lokalkrafta AS er Kenneth Ingvaldsen, Marknad leiar ved Kvinnherad Energi, i tillegg jobbar Marknadskoordinator Magnhild Haugland med marknadsføringsplattforma for eigarane og medlemmer av Lokalkrafta. Stryn Energi signerte avtale 25. juni samarbeidsavtale med Lokalkrafta, og er med det fjerde tilknytta alliansemedlemmet.

Forretningsideen bak Lokalkrafta er som følgande:

«Som følgje av lovendring må alle vertikalintegrerte e-verk skilja ut den delen av verksemda som er monopol (nettverksemda) innan utgangen av 2020. Odda Energi, Kvinnherad Energi og Hardanger Energi har konkludert med at kvart av selskapa vanskeleg kan oppnå bærekraftig lønsemd for sine respektive kraftsal verksemder når ein står åleine, og har difor etablert eit samarbeid/allianse der ein deltek i same marknadsføringsplattform under merkevara Lokalkrafta. Samarbeidet er per i dag organisert slik at kvart av selskapa vidareførar kvar sine selskaper, men brukar felles merkevare, profileringsprofil og ein hovud markedsføringskanal (lokalkrafta.no).»

Les meir om Lokalkrafta her

Vil du vera med å gjera ein skilnad?

Kvhkraft lokalkrafta.jpg

Til vår satsing på merkevara og alliansen «Lokalkrafta», ein allianse mellom Kvinnherad Energi, Odda Energi og Hardanger Energi, søkjer vi etter:

Marknadskoordinator – prosjektstilling 1 år

Stillinga som marknadskoordinator gjeld for alliansen si satsing på at vi er:
• Den foretrukne kraftleverandøren lokalt.
• Lokalt forankra.
• Leverandøren som leverer lokal kraft i og utanfor regionen.

Arbeidsoppgåver:
- Ansvarleg for marknadsmateriell
- Web og sosiale medier
- Kontakt med alliansepartnarar
- Kontakt med samarbeidspartnarar
- Kampanjeplanlegging og gjennomføring
- Sal til privatmarknaden

Ynskja kompetanse:
- Utdanning og erfaring innan sal og marknadsføring
- Segmentering på digitale medier som Facebook, Instagram og Google AdWord
- Beherske engelsk muntleg og skriftleg
- Gode datakunnskapar
- Må ha førarkort
- Sjølvstendig og engasjert

Søkjarar bør vera gode relasjonsbyggarar, strukturerte og målbevisste.

Vi er inne i ei spennande tid og har store ambisjonar om vekst framover. Vi kan tilby eit godt og kreativt arbeidsmiljø i ein allianse som satsar. Om du ynskjer ein jobb der du er med på å gjera ein forskjell, er du rette personen for oss. Du må rekna med noko reising. Kontorstad er Dimmelsvik (min. 2 dagar i veka), Odda eller Kinsarvik, etter avtale.

Kontaktperson for stillinga: Marknad Leiar Kenneth Ingvaldsen, tlf 934 11 432
Søknad med CV sendast på epost til: kenneth@kvinnherad-energi.no

Søknadsfrist: 15 desember 2018.

Uvanlig prisutvikling - våt haust

Marknadskommentar oktober (kjelde MK)

Systemprisen for strøm i Norden har de siste månedene hatt en litt uvanlig utvikling. Månedlig gjennomsnittspris har falt hver måned siden juli, og oktoberprisen for strøm er 20 prosent lavere enn juliprisen! Gjennomsnittstemperaturen i oktober var 11 grader kaldere enn i juli, mens det totale nordiske strømforbruket var 26 prosent høyere i oktober sammenlignet med juli. En slik etterspørselsøkning etter strøm burde jo tilsi økte strømpriser, og vanligvis er det også tilfellet.

 Forklaringen på den uvanlige prisutviklingen denne høsten kan forklares med betydelig mer nedbør enn normalt. Dette har gitt en kraftig forbedring av magasinfyllingen i Norden, og spesielt i Sør-Norge hvor magasinfyllingen nå er svært god. Faktisk har det kommet så mye nedbør at det har vært høstflom flere steder i Sør-Norge. Resultatet av dette er at produksjonsviljen til vannkraftprodusentene har økt og deres pris for å produsere vannkraft har derfor falt gjennom hele perioden. Månedlig gjennomsnittstemperatur har også vært høyere enn normalt i hele sommer og utover høstmånedene, dette har gitt et lavere strømforbruk og har også bidratt til svak prisutvikling. Vi forventer dog en vesentlig forbruksøkning de neste 4-5 ukene som følge av stadig kaldere vær, dette vil påvirke kraftbalansen i Norge og Norden betydelig.

 Totalt sett for Norden er fortsatt summen av magasinfylling og snømagasiner noe dårligere enn normalt. De fleste norske og svenske vannmagasiner ligger i høyden, gjerne fra ca. 500 m.o.h og høyere. Nedbøren som faller i denne høyden nå faller gjerne som snø, og vi kan derfor ikke forvente noe særlig mer tilsig til nordiske vannmagasiner før til våren. Temperaturutvikling vil være svært viktig fremover i forhold til forbruksutvikling og eventuelle uventete tilsig til vannmagasiner.

 Vår forventning for vinteren er månedlig stigende strømpriser til og med ut vinteren 2019. Dette under forutsetning av normalt nordisk vintervær. En tørr og kald eller våt og mild vinter vil gi svært store avvik på strømprisen i forhold til ved normalt vær. Som alltid er det derfor spenning knyttet til værutviklingen når vi skal vurdere strømprisen i Norden.

Tørre magasin - høg kraftpris

Markedskommentar for september:

magasin.jpg

Værtrenden med tørt vær og høye temperaturer som varte gjennom hele våren og sommeren ble dempet i august. For Norden som gjennomsnitt fikk vi 25% mer nedbør enn normalt som nyttbar i kraftproduksjon i august, mens det var en drøy grad varmere enn normaltemperatur. Norge isolert sett fikk 36% mer nedbør enn normalt mens temperaturen var på normalen. Det litt våtere været ga imidlertid lite utslag på strømprisen, som ble omtrent helt lik for august som for juli. Strømprisen for august ble for norske kunder på ca. 75 øre/kWh med mva, elsertifikater og påslag inkludert.

Været de siste månedene har resultert i vesentlig dårligere magasinfylling enn normalt i Norden og man begrenser nå vannkraftproduksjonen for å spare på vannet i magasinene frem mot høsten og vinteren. Dette gjøres ved at vannkraftprodusentene setter en høy pris for å produsere vannkraft, og dermed får andre produsenter produsere i stedet.

De siste to ukene i august har det også vært ganske mye kjernekraft ute av drift grunnet revisjon og vedlikehold av reaktorene. Dette har også vært med å bidra til høye priser med en allerede svekket kraftbalanse i Norden. Energiprisene over hele Europa er høyere enn på flere år nå siden prisene på gass, kull og CO2 også er høye for tiden. Spesielt på CO2 kvoter har prisen steget raskt gjennom sommeren og da alle produsenter av fossil kraftproduksjon må kjøpe CO2 kvoter har dette stor betydning for prisen de klarer å produsere strømmen for. Når vi her i Norge importerer kraft fra utlandet er prisen farget av dette.

Vi tror at det er større sjanse for at prisen på strøm stiger videre gjennom høsten og vinteren enn at vi tror den faller i noe særlig grad. Det er hvor mye nedbør som kommer den neste måneden som er den viktigste faktoren som avgjør dette. Når vi kommer i midten av oktober vil normalt det meste av nyttbar nedbør for kraftproduksjon komme som snø og dermed ikke kunne brukes før vårsmeltingen i 2019. Dersom magasinfyllingen er lav i midten av oktober vil derfor muligheten for påfylling være svært begrenset gjennom hele vinteren. Dersom det blir høytrykksvær med kulde og lite vind vil dette kunne gi en krevende kraftsituasjon i vinteren som kommer. Det kreves altså unormalt vått og mildt vær langt utover høsten og vinteren for at det skal være potensiale for vesentlig prisfall på strøm i år.

Varmt og tørt - gir høg kraftpris

Varmt og tørt vær svekker vannmagasinene i Norden og gir historisk sterke strømpriser sommeren 2018!

julikommentar.jpg

Det er svært sjelden vi ser så høye strømpriser i en juni måned som i år! Gjennomsnittprisen for juni var ca. 34% høyere enn for mai og ble på ca. 58-59 øre/kWh for en norsk kunde litt avhengig av prisområde, inkl. mva og påslag. Den varme og tørre værtrenden i Norden vedvarer og værprognosene indikerer en fortsatt varm sommer med lite nedbør. Dette har medført en sterk svekkelse i den hydrologiske balansen i Norden. Hydrologisk balanse er et utrykk for summen av fylling i vannmagasiner, snømagasiner i fjellet og grunnvannsnivå. I skrivende stund er nivået 18,4 terrawatt-timer lavere enn normalt for årstiden, (18 400 000 000 kilowatt-timer).

Vi er kommet i en situasjon hvor vannkraftprodusenter nå produserer vannkraft med vann som egentlig var tiltenkt for produksjon senere i høst og til vinteren. De priser produksjonen høyt for å begrense denne produksjonen ettersom de er nødt til å spare vann til den kaldere årstiden. Heldigvis er vi nå i den perioden i året med lavest etterspørsel etter strøm, men på enkelte tider av døgnet må Norge og Norden for øvrig importere kraft for å dekke den nødvendige etterspørselen fra andre europeiske land. Internasjonale energipriser som kull og CO2 kvoter er også sterkere enn på flere år. Dette gir et generelt høyt prisnivå på kraft over hele Europa og disse prisene påvirker norske strømpriser.

På kort sikt vil strømprisen variere noe ut fra hvor stor vindkraftproduksjonen i Norden og Europa er. Men prisnivået vil generelt være høyt, og vår forventning er et høyt prisnivå på strøm langt utover høsten og vinteren. Vi er først og fremst avhengige av mye nedbør over tid for å få en prisnedgang. Men så langt viser altså værvarslene tørt og fint sommervær, så da får vi spare på strømmen og ta en tur ut!

Høg kraftpris, kvifor?

Høye internasjonale energipriser på kull og CO2 samt en svekket hydrologi i Norge og Sverige gir høyere priser på strøm enn på flere år!

Som mediene har skrevet mye om den siste tiden, så var altså mai 2018 en svært varm måned historisk sett. For hele Norden ble temperaturen målt 4,7 grader over normaltemperatur, hvilket er et uvanlig stort avvik i temperaturmålinger på gjennomsnitt av en måned. I tillegg til den ekstreme varmen var mai fattig på nedbør med drøyt halvparten av normal nedbør. Dette har resultert i svært stor skogbrannfare over store deler av Sør-Norge og Sør-Sverige, samt en vesentlig forringelse av vannkraftressursene.

Varmen i mai medførte en rask snøsmelting og i løpet av måneden smeltet nær all snø i Norge og Sverige og rant ned i vannmagasinene. Snøsmeltingen resulterte i at systemprisen for Norden på strøm for mai ble ca. 17% lavere enn for april. Men med den tørre værtrenden som har vedvart over flere måneder nå, og med tørre værvarsler fremover vil fyllingen i norske og svenske vannmagasiner raskt bli dårligere enn normalt for årstiden. Denne utviklingen er en svært viktig faktor for at strømprisene er på et høyt nivå sett i et 7-8 års perspektiv, og kanskje spesielt høye for årstiden.

Internasjonale energipriser på kull, gass og CO2-kvoter er høyere enn på lenge og dette påvirker nordiske strømpriser. Men den klart viktigste grunnen til prisnivået vi ser nå er en hydrologisk situasjon i Norden som er vesentlig svekket i forhold til normalt. Vannkraftprodusentene i Norden priser nå vannet sitt høyt for å begrense uttaket av vann for å ta hensyn til produksjon senere i høst og i vinter. Frem til vi får betydelige mengder nedbør forventer vi et høyere prisnivå på strøm enn på flere år i tiden fremover.  (kjelde Markedskraft, med tillatelse)

  

Tildelt kultur- og idrettstilskot

Kultur og idrettstilskot 2018 bilde.jpg

Kvinnherad Energi har tildelt kultur- og idrettstilskot for 2018. I år var det mange gode søknadar frå mange av bygdene i Kvinnherad. Søknadsmassen visar at det er stor aktivitet i idrett- og kulturlivet. I år var det RIF-parken (Rosendal) og Uskedalen Skulemusikk som fekk dei høgaste tilskota på kr 30.000,-. RIF-parken skal oppgradere ballbinge, og Uskedalen Skulemusikk skal kjøpa nye instrumenter.

Her er tildelingslista:

2018-06-05_112016.jpg

Lokalkrafta - vårt nye varemerke

                                                                                  

FB-vennestraum-1.png

Straumven ordninga blir viktig i satsinga på lokale heltar

Lokalkrafta-logo-svart.png

Den 22. mai såg Lokalkrafta dagens lys. Lokalkrafta er eit samarbeid om felles marknadsføring av kraftsal frå Hardanger Energi, Kvinnherad Energi og Odda Energi, lokalisert i Hardanger og Sunnhordland.

 

  • Vi er glad for å kunne samarbeide om felles marknadsføring i vårt lokalområde.

  • Vi   gjer dette for å møte konkurransen frå større nasjonale selskap.

  • Vi trur at det er mogleg å behalde lokale kraftsalsverksemder i distriktet når e-verka no må skilje ut denne delen av verksemda i eige selskap.

  • Samarbeidet vårt er basert på at vi gjennom felles marknadsføring og merkevarebygging kan fortsetje å tilby våre kundar konkurransedyktige vilkår på kraft, og samtidig sikre at det blir lagt igjen midlar i lokalsamfunnet.

  • Vi ynskjer å tilby dagens kundar konkurransedyktige vilkår for kraftkjøp, samtidig som vi også trur at nye kundar tilknytt vårt geografiske område ser fordelen av å ha eit kundeforhold til oss. Å samarbeide om marknadsføring og merkevarebygging er starten på eit samarbeid som på sikt kan bli tettare og meir integrert.

  • Vi trur også at andre e-verk som skiljer ut si kraftsalsverksemd vil sjå det som interessant å samarbeide om marknadsføring og merkvarebygging. 

Som følgje av lovendring må alle vertikalintegrerte e-verk skilje ut den delen av verksemda som er monopol (nettverksemd) i eige selskap innan utgangen av 2020. Odda Energi, Kvinnherad Energi og Hardanger Energi har konkludert med at kvart av selskapa vanskeleg kan oppnå berekraftig lønsemd for sine respektive kraftsalsverksemder når ein står aleine, og har derfor etablert eit samarbeid/allianse der ein deltek i same marknadsføringsplattform under merkevara Lokalkrafta. Samarbeidet er pr. i dag organisert slik at kvart av selskapa viderefører kvar sine selskap, men bruker felles merkevare, profileringsprofil og hovud marknadsføringskanal (Heimeside Lokalkrafta.no). 

Pr. mai 2018 er det tre aktive samarbeidspartnarar i alliansen. Med ein total kundebase på vel 17.000 har alle selskapa har ein kundeandel i sitt geografiske område på meir enn 80 %. Det er svært bra og syner kundane ynskjer å bruka den lokale kraftleverandøren.

Selskapa i alliansen ynskjer primært å oppnå samkøyringsgevinstar i det vidare marknadsføringsarbeidet ovanfor eksisterande og nye kundar. Alliansen ynskjer å knyte til seg partnarar som har lik profil og struktur som dagens deltakarar, typisk mindre leverandørar av kraft til sluttbrukarar, med sterk og lojal kundebase i eige geografisk område. I seinare faser kan ein sjå for seg å samarbeide tettare. Dette kan bidra til vekst og sterkare satsing mot nye og større kundegrupper.

Etablering av merkevara Lokalkrafta, saman med straumven, er bærande i arbeidet med å profilere selskapa i alliansen. Å kjøpe av kraft hos oss er med på å støtte opp under lokal verdiskapning, sikre lokale arbeidsplasser og styra midlar til lokale lag og foreiningar. Vi vil tilby alle kundar moglegheiten til å gje eit bidrag til lokale lag og foreiningar gjennom straumvenordninga . Kunden kan velga ein Vennestraum-avtale gjennom oss, og saman med kunden støttar me den klubben eller organisasjon som kunden vel som straumven. Sjekk ut straumven ordninga her https://www.lokalkrafta.no/vennestraum

 

For meir informasjon ta kontakt med :

Kenneth Ingvaldsen, Marknadsleiar Kvinnherad Energi, tlf 934 11 432

 

Kald vinter ga høge kraftprisar

fjellhaugen2.jpg

Gjennomsnittlig systempris for strøm i Norden i mars ble på 41,6 øre per kilowatt-time. Dette er ca. 10 % høyere enn gjennomsnittsprisen i februar, og ca. 32 % høyere enn i januar! Vi må faktisk tilbake 5 år i tid, til april 2013, før vi finner en høyere gjennomsnittspris for en måned enn mars 2018. Vi har altså hatt en betydelig økning i strømprisene så langt i 2018. Forklaringen er det kalde og tørre vinterværet som etablerte seg over Norden tidlig i februar, og som har vedvart helt frem til nå etter påske.

Det har vært flere grader kaldere enn normalt i perioden, og dette har bidratt til økt strømforbruk over hele Norden. Kraftproduksjonen har gått for fullt, men det har vært tørt og magasinfyllingen og snømagasinene har dermed gradvis forringet seg gjennom hele perioden etter høy vannkraftproduksjon. Den hydrologiske situasjonen i Norden er nå en del svakere enn normalt.  Det har vært lite vind så vindkraftproduksjonen har ikke kunnet bidra mye til å møte etterspørselen etter kraft, mens stabil kjernekraftproduksjon og økt kullkraftproduksjon, samt import fra andre europeiske land har holdt unna på etterspørselen etter strøm i et vinterhutrende Norden. Norge på sin side har totalt sett marginalt importert mer kraft enn vi eksporterte i mars måned.

 Trass i fortsatt kjøligere vær enn normalt går det mot vår og sommer. Vi er i en periode hvor gjennomsnittstemperaturen øker raskt. Gjennomsnittstemperaturen for østlandsområdet i Norge er ca. 3 grader høyere i mars enn i februar. De neste månedene vil derfor etterspørselen etter strøm avta samtidig som solinnstråling vil stå for mer oppvarming på dagtid. Prisforventningen er derfor fallende utover mot våren og sommeren slik som den bruker å være. Dog er forventningen for årets vår- og sommerpriser noe høyere enn strømprisene vi så for samme periode i fjor. Dette skyldes hovedsakelig den svekkede situasjonen i snø- og vannmagasiner.

Prisutvikling februar

Vinter og på Vestlandet i år

Vinter og på Vestlandet i år

Polarvirvelen er et begrep som beskriver kraftige vinder som dannes hver vinter på den nordlige halvkule. Disse vindene dannes som følge av temperaturforskjeller mellom polene og ekvator, og beveger seg mot klokken på den nordlige breddegrader. Enkelte vintre observeres et værfenomen som kalles stratosfærisk oppvarming. Det som skjer er at temperaturene i stratosfæren her på de nordlige breddegrader raskt stiger svært mye i løpet av få dager. Dette skaper forstyrrelser og endringer i retningen på polarvirvelen og medfører ofte sterke høytrykk i etterkant. Høytrykksvær om vinteren kjennetegnes ved lite vind og nedbør samt kaldt vær.

Dette værfenomentet inntraff i midten av februar og for første gang på lenge har vi sett stabilt vintervær over flere uker i store deler av Sør-Norge. Målte temperaturer sør i Norge og Sverige har vært kaldere enn normalt for februar og det vært betydelig mindre vind og nedbør enn normalt. Til gjengjeld har det vært mildere enn normalt i nord og på Svalbard.

Det kjølige været ga raskt en stor forbruksøkning på strøm samtidig som den lave vinden ga mye lavere vindkraftproduksjon enn normalt. Ekstra forsterket  ble situasjonen av at høytrykket strakk seg ned over Nord-Tyskland og dermed reduserte vindkraftproduksjonen kraftig der også. Det kjølige været bidro til høy produksjon og dermed rask nedtapping av norske og svenske vannmagasiner mens det nedbørsfattige været medførte forringelse av snømagasinene i en periode de egentlig skulle økt. På toppen av det hele fikk vi litt mindre kjernekraftproduksjon i Norden i februar enn i januar.

Det ga en langt høyere pris på strøm i februar enn i januar. Faktisk ble snittprisen på nordisk systempris ca. 6,5 øre/kWh høyere i februar, hvilket er en stor økning på så kort tid for strømprisen. Værprognosene viser tegn til normalisering av været og etter hvert omslag til plussgrader men mildt og godt vårvær ligger ikke i prognosene så langt. Prisforventningen for strøm utover våren og sommeren har økt mye de siste to-tre ukene siden magasinfyllingen har blitt såpass mye svakere på kort tid. Værutviklingen fremover og når sesongen for snøsmelting tiltar, og i hvilket tempo dette skjer, vil være viktige faktorer for strømprisen de neste månedene.

Prisutvikling januar

Markedskommentar for januar:

Første skidagane er unnagjort i Fjellhaugen Skisenter

Første skidagane er unnagjort i Fjellhaugen Skisenter

Gjennomsnittlig systempris for desember ble lavere enn gjennomsnittlig pris for november. Målt mot normalt for årstiden var desember våt med 30% mer nedbør enn normalt, temperaturen lå godt over normalt og vi hadde også litt mer vind enn normalt. En viktig grunn til prisnedgangen fra november til desember kan tilskrives den høye nedbøren gjennom begge månedene, samt at november var mer vindfattig enn desember. Juleuken med lavt strømforbruk samt høyere kjernekraftproduksjon i desember enn i november er også med på å forklare prisnedgangen.

 

2017 fulgte trenden vi har sett de siste 6-7 årene med våtere, mildere og mer vindfulle år enn normalvær basert på historisk gjennomsnitt.  2017 hadde totalt 13% mer nedbør enn det som er definert som normalvær, og var mye våtere enn 2016. I 2016 fikk Norden nedbør som representerte 185,6 TWh energi, mens i 2017 fikk vi 224,3 TWh. (TWh – En terrawattime er en milliard kilowattimer.) Gjennomsnittstemperaturen for både 2016 og 2017 var godt over normaltemperatur. Gjennomsnittlig systempris for i strøm i Norden i 2017 ble 9,3% høyere enn i 2016. Høyere marginalkostnad på kullkraftproduksjon og CO2 kvoter er en viktig forklaring på prisøkningen.

 

I skrivende stund er værvarslene ganske tørre for Norden neste 15 dager, mens vi forventer en relativt normal temperatur. Basert på normalt vær forventer vi en ganske stabil pris ut februar og deretter fallende priser i mars. Ved inngangen til det nye året er den hydrologiske situasjonen i Norden god med overskudd i vannmagasinene og i snømagasinene i fjellene både i Norge og Sverige. Dette burde tilsi en høy produksjonsvilje hos vannkraftprodusentene. Dog er strømprisene i vinter svært sensitive for vind og temperatur og kalde perioder med lite vind kan raskt øke prisene vesentlig.

Pris forventing for vinteren

Markedskommentar for desember (kjelde MK)

snø.jpg

Den felles nordiske prisen på strøm, også referert til som systemprisen, økte i gjennomsnitt 12,6% fra oktober til november måned. De 5 forskjellige prisområdene for strøm i Norge hadde grovt sett samme utviklingen. Prisområder for strøm oppstår grunnet begrensninger i overføringskapasitet i strømnettet, hvor inndeling i prisområder er den mest effektive måten å styre strømmen der den trengs mest.

 Prisstigningen kom til tross for at det kom mer nedbør og var mildere enn normalt, samt at all nordisk kjernekraft kom i produksjon i løpet av november. Grunnen til at prisene steg i løpet av november kan tilskrives utviklingen i vind og temperatur. I oktober var det vesentlig mer vindkraftproduksjon enn normalt, mens det i november var litt mindre enn normalt. Både oktober og november var relativt milde måneder med temperaturer over normalen, men temperaturen faller likevel raskt i perioden frem mot jul. Mye av nedbøren som kom i november kom som snø og la seg i fjellene i Norge og Sverige. Dette er snø som etter all sannsynlighet ikke kommer til å smelte før til våren og har derfor lite betydning for strømprisen i høst og vinter.

 Prisene på kull og CO2-kvoter er viktige for kullkraftprisen, som igjen er viktig for prissettingen av strøm på nordisk nivå. Prisnivået på kull og CO2 endret seg lite gjennom måneden, men prisene er på et høyt nivå sett i et tre års perspektiv.  Den norske kronen har svekket seg mot euro gjennom november og dette påvirker strømprisene i Norge siden kraft omsettes i euro på Nord Pool Spot, den nordiske kraftbørsen. Svekkelsen av kronen gjør at det blir en høyere innkjøpskostnad i norske kroner for strøm.

 Vi forventer at strømprisene skal stige noe i januar og februar basert på en forventning om normalt vintervær, men vi forventer ikke en vesentlig prisstigning. Erfaringen vi har fra vintrene de siste årene har vist at en viss værtype ofte blir dominerende for årets første måneder. De siste årene har dette vært sørvestlig lavtrykksaktivitet som har gitt milde temperaturer, mye vind og nedbør. Motsetningen er høytrykk som gjerne kommer fra nordøst som gir lite vind og nedbør og kalde temperaturer. Dersom en av disse værtypene skulle etablere seg over Norden i vinter vil strømprisene kunne avvike mye fra våre prisforventninger

Hausten er igang

Markedskommentar for september:

Bilete frå Storhaug i Herøysund

Bilete frå Storhaug i Herøysund

Høsten er i anmarsj og all ferieavvikling av betydning er nå unnagjort samtidig som dagene blir kortere og nettene kjøligere. Dette bidrar til at strømforbruket i Norden øker betydelig uke for uke denne perioden. I samme periode har fyllingsgraden i norske og svenske vannmagasiner blitt noe lavere, men den er fortsatt på relativt normale nivåer. Vannkraftprodusentene har imidlertid svært god kontroll på vannmagasinene nå, og disponerer vannet slik at man har den nødvendige tilgang utover høsten. Dette kontrolleres gjennom en svak økning i prisen de setter på vannkraftproduksjon.

 

I september er det høysesong for vedlikehold på kjernekraftreaktorer i Sverige og Finland. Som et resultat av dette er bare nær halvparten av den installerte kjernekraftkapasiteten i drift i Norden for øyeblikket, og dette gjør kraftbalansen i Norden litt mer anstrengt enn normalt for tiden.

Kullpriser og CO2 priser holder fortsatt et høyt nivå og er med på å heve kostnadene for å produsere strøm med kullkraft. I denne perioden med relativt normal magasinfylling og mye kjernekraft ute av drift har kullkraftprisene stor betydning for prisbildet.

 

Som flere av oss har erfart på sommerens værmeldinger det vanskelig å prognosere sommervær! Dette gjelder i september også og det er for øyeblikket ingen klare signaler om været de neste 2-3 ukene. Det som er helt sikkert er at slik kraftsystemet er nå, og med den perioden vi går inn i, vil temperatur og nedbør ha svært stor betydning for strømprisene utover høsten og vinteren.

Våt sommar

Værmessig ble ikke fellesferien helt slik som mange nok hadde på håpet på. Juli ble både kjøligere og våtere enn gjennomsnittet for måneden de siste 40 årene. Dette har resultert i forbedring av magasinfyllingen i Norden gjennom sommeren. Det er også fortsatt enkelte områder i fjellene i Norge og Sverige som har mer snø enn normalt.

Grunnet vedlikehold har det vært en god del mindre kjernekraftproduksjon enn normalt gjennom sommeren, og utover i august forsvinner enda mer kjernekraftproduksjon ut i vedlikehold. Dette er imidlertid ikke kritisk selv om strømforbruket i Norden øker en del nå i august når ferien er over, dette fordi forbruket fortsatt er på et relativt lavt nivå og magasinfyllingen for tiden er god.

 

Prisen på kull og CO2-kvoter har økt i sommer og dette er med på å styrke strømprisen. De neste ukene forventer vi en svak prisstigning på strøm fra dagens nivå. Når vi kommer til september vil temperaturutviklingen og nedbør ha mye å si for prisutviklingen for strøm i Norden.

Svak kronekurs påverkar kraftprisen

Vi møter sommeren med et nordisk kraftsystem som jevnt over er preget av normale nivåer både på vann i magasinene og snø i fjellene, men med lokale variasjoner. Værvarslene for første halvdel av juli indikerer omkring normalt med nedbør og en litt kjølig værtype. Det vil altså ikke være stort produksjonspress fra vannkraft gjennom sommeren. I Finland og Sverige er flere kjernekraftreaktorer ute til årlig vedlikehold, et par av reaktorene ble tatt ut uventet og gjør kraftbalansen i Norden i sommer litt mer anstrengt enn vi på forhånd antok. Kullkraftprodusentene i Danmark og Sverige priser kraften sin relativt høyt siden kullprisene er sterke for tiden.

Den svake kronekursen vi har for tiden mot euro vil ikke bare gi nordmenn dyrere utenlandsferie i sommer. Strømprisene vil også påvirkes av valutasvingningene siden strømmen omsettes i euro på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Oppsummert så tror vi at de fundamentale forholdene i kraftmarkedet vil gi oss stabile strømpriser resten av sommeren uten store variasjoner hverken på oppsiden eller nedsiden.